رئیس جمهور ارمنستان پیروزی «پزشکیان» را تبریک گفت

Scroll to top