اعتراف وزیر امور خارجه آمریکا: خروج از افغانستان تسلیح اوکراین را آسان کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

اعتراف وزیر امور خارجه آمریکا: خروج از افغانستان تسلیح اوکراین را آسان کرد
Scroll to top