آغاز رزمایش مشترک چین و روسیه برای مقابله با تهدیدات امنیت دریایی

Scroll to top