جدیدترین ها در سایت جدیده
787878787 787878787
خودکار-جادویی
 • اخبار
 • استخدام جدید
 • دینی و مذهبی
 • دنیای تکنولوژی و فناوری
 • اخبار اقتصادی
 • دنیای خودرو
 • شاخص بورس | بازار سهام

  مجموعه : اخبار , اخبار اقتصادی

  شاخص قیمت بورس, شاخص اصلی بورس

  اردیبهشت 95

  نام شاخص حجم ارزش بالاترین کمترین قیمت آخرین
  مقدار تغییر مقدار تغییر
  حفاری شمال ۹۸۶,۱۷۷ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۵۰ ۳۷۱۰ ۳۸۳۳ ۲۴ (۰.۶۳%) ۳۹۱۱ ۱۰۲ (۲.۶۸%)
  سیمان فارس نو ۹,۶۲۶ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۰۰ ۴۲۶۰ ۴۴۶۱ -۸ (-۰.۱۸%) ۴۵۰۰
  معادن‌ بافق‌ ۹۵,۴۶۲ ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۹۲ ۴۹۹۲ ۴۹۹۵ -۲۵۹ (-۴.۹۳%) ۴۹۹۲ -۲۶۲ (-۴.۹۹%)
  بانک پاسارگاد ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴۰ ۱۳۴۰ ۱۳۴۰ ۴۸ (۳.۷۲%) ۱۳۴۰ ۴۸ (۳.۷۲%)
  گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۹۲,۰۹۲ ۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۹۹ ۱۹۹۵ ۲۰۱۸ ۴۰ (۲.۰۲%) ۱۹۹۵ ۱۷ (۰.۸۶%)
  سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۹۱۰,۵۰۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۰ ۱۳۲۳ ۱۳۴۷ -۹ (-۰.۶۶%) ۱۳۵۰ -۶ (-۰.۴۴%)
  توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ ۹,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹۷ ۱۴۸۲ ۱۵۳۳ -۱۸ (-۱.۱۶%) ۱۵۸۰
  سیمان‌ تهران‌ ۹۰۰,۴۶۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷۷ ۲۲۸۵ ۲۳۳۴ ۷۰ (۳.۰۹%) ۲۳۵۶ ۹۲ (۴.۰۶%)
  سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵۵ ۱۱۹۱ ۱۲۰۵ -۴۸ (-۳.۸۳%) ۱۲۲۵ -۲۸ (-۲.۲۳%)
  حمل‌ونقل‌توکا ۸۹,۶۳۳ ۲۸۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۱۱ ۳۱۵۴ ۱۵ (۰.۴۸%) ۳۱۹۹ ۶۰ (۱.۹۱%)
  بانک ملت ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸۸ ۲۳۲۸ ۲۳۵۳ ۲۷ (۱.۱۶%) ۲۳۷۰ ۴۴ (۱.۸۹%)
  داروسازی‌ اسوه‌ ۸,۸۸۲ ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۴۲۲ ۲۰۴۴۹ ۲۰۴۴۵ ۴۳ (۰.۲۱%) ۲۱۴۲۲ ۱۰۲۰ (۵.۰۰%)
  فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ ۸۸۱,۵۶۷ ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۹۰ ۹۲۱۱ ۹۳۹۲ -۲۹۳ (-۳.۰۳%) ۹۲۶۵ -۴۲۰ (-۴.۳۴%)
  کارت اعتباری ایران کیش ۸۶۵,۴۶۵ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۸۱ ۳۸۰۰ ۳۸۷۲ ۱۷۵ (۴.۷۳%) ۳۸۸۱ ۱۸۴ (۴.۹۸%)
  ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۸۶۲,۲۰۴ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۵۰ ۳۷۵۰ ۳۷۵۰ ۱۰ (۰.۲۷%) ۳۷۵۰ ۱۰ (۰.۲۷%)
  مهرکام‌پارس‌ ۸۴۶,۰۸۸ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۷۱ ۲۰۰۰ ۲۰۶۱ ۸۸ (۴.۴۶%) ۲۰۷۱ ۹۸ (۴.۹۷%)
  سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۸۴۰,۷۰۷ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱۲ ۱۴۷۵ ۱۵۱۳ -۷ (-۰.۴۶%) ۱۵۰۱ -۱۹ (-۱.۲۵%)
  تراکتورسازی‌ایران‌ ۸۱۷,۵۹۴ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۰۷۰ ۲۱۳۳ -۲۷ (-۱.۲۵%) ۲۱۲۰ -۴۰ (-۱.۸۵%)
  کالسیمین‌ ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱۱ ۲۲۲۶ ۲۲۸۴ -۳۴ (-۱.۴۷%) ۲۲۹۰ -۲۸ (-۱.۲۱%)
  فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر ۸۰,۴۳۰ ۳۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۰۵۸ ۴۰۸۶ -۲۲ (-۰.۵۴%) ۴۰۶۰ -۴۸ (-۱.۱۷%)
  فولاد آلیاژی ایران ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲۷ ۱۶۲۱ ۱۷۱۲ ۶۷ (۴.۰۷%) ۱۶۷۸ ۳۳ (۲.۰۱%)
  قندنقش‌جهان‌ ۸۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۴۷ ۶۰۴۷ ۶۳۶۲ -۳ (-۰.۰۵%) ۶۰۴۷ -۳۱۸ (-۵.۰۰%)
  شیشه‌ همدان‌ ۷۹,۴۹۱ ۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۸۰۰ ۸۹۰۰ ۹۱ (۱.۰۳%) ۸۹۷۵ ۱۶۶ (۱.۸۸%)
  سیمان‌ارومیه‌ ۷,۹۴۰ ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۴۵۰ -۵ (-۰.۱۴%) ۳۴۰۰ -۵۵ (-۱.۵۹%)
  بانک ملت ۷۸۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۱ ۲۲۵۱ -۱۴۹ (-۶.۲۱%) ۲۲۵۱ -۱۴۹ (-۶.۲۱%)
  پارس‌ مینو ۷۷,۸۲۳ ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۳۰ ۴۴۰۰ ۴۴۱۸ ۲۴ (۰.۵۵%) ۴۴۱۱ ۱۷ (۰.۳۹%)
  گروه مپنا (سهامی عام) ۷۶۹,۷۹۲ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۳۰ ۹۳۷۱ ۹۴۶۸ ۳۸ (۰.۴۰%) ۹۴۰۶ -۲۴ (-۰.۲۵%)
  چرخشگر ۷۵۸,۶۴۵ ۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱۷۹ ۱۱۴۰ ۱۱۷۷ ۵۴ (۴.۸۱%) ۱۱۷۹ ۵۶ (۴.۹۹%)
  لیزینگ ایرانیان ۷۵۷,۵۲۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۲۴ ۱۳۷۷ ۱۴۰۵ -۲ (-۰.۱۴%) ۱۳۹۰ -۱۷ (-۱.۲۱%)
  سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ ۷۴۲,۵۵۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱۹ ۱۳۸۰ ۱۳۹۲ ۱۵ (۱.۰۹%) ۱۴۱۱ ۳۴ (۲.۴۷%)
  کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو ۷۴,۰۳۴ ۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۸۴۷۰ ۸۲۰۰ ۸۲۹۵ ۶۷ (۰.۸۱%) ۸۴۰۰ ۱۷۲ (۲.۰۹%)
  پتروشیمی شازند ۷,۳۹۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۲ ۵۴۱۲ ۵۴۱۲ ۲۵۷ (۴.۹۹%) ۵۴۱۲ ۲۵۷ (۴.۹۹%)
  سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۷۳۶,۰۰۹ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲۷ ۱۴۸۴ ۱۴۹۲ ۹ (۰.۶۱%) ۱۴۸۶ ۳ (۰.۲۰%)
  لامیران‌ ۷۳,۱۲۰ ۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۳۵۰ ۳۲۷۹ ۳۳۴۵ -۴۲ (-۱.۲۴%) ۳۳۰۰ -۸۷ (-۲.۵۷%)
  ح .صنایع سیمان دشتستان ۷۲۹,۲۸۲ ۵۸۴,۱۰۰,۰۰۰ ۸۵۰ ۸۰۰ ۸۰۱ -۳۴۹ (-۳۰.۳۵%) ۸۰۰ -۳۵۰ (-۳۰.۴۳%)
  رینگ‌سازی‌مشهد ۷,۲۲۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰۸ ۳۰۱۳ ۳۱۰۴ ۱۴۴ (۴.۸۶%) ۳۱۰۸ ۱۴۸ (۵.۰۰%)
  ایران‌ ترانسفو ۷,۱۳۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸۰۰ ۱۷۸۰۰ ۱۷۸۰۰ ۴۹۷ (۲.۸۷%) ۱۷۸۰۰ ۴۹۷ (۲.۸۷%)
  بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ۷۰۶,۱۰۸ ۹۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۱۰ ۱۲۵۱ ۱۲۸۰ ۱ (۰.۰۸%) ۱۲۹۰ ۱۱ (۰.۸۶%)
  دارویی‌ رازک‌ ۶,۹۵۰ ۲۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۴۶۹۹ ۳۳۰۰۲ ۳۳۶۵۸ -۲۱ (-۰.۰۶%) ۳۴۵۸۵
  سرمایه‌گذاری‌ سایپا ۶۹,۴۱۰,۰۰۰ ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۳۲ ۲۴۴۶ ۲۵۲۹ ۱۱۷ (۴.۸۵%) ۲۵۳۲ ۱۲۰ (۴.۹۸%)
  دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ ۶۸۸,۸۳۴ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۰۶ ۲۶۰۰ ۲۶۸۷ ۱۰۹ (۴.۲۳%) ۲۷۰۶ ۱۲۸ (۴.۹۷%)
  تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ ۶۸۸,۶۸۳ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹۸ ۱۶۵۰ ۱۶۶۴ ۱۲ (۰.۷۳%) ۱۶۵۱ -۱ (-۰.۰۶%)
  ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ ۶۸,۵۷۰,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱۱ ۱۷۶۴ ۱۸۱۱ ۰ (۰.۰۰%) ۱۷۸۰ -۳۱ (-۱.۷۱%)
  گروه دارویی سبحان ۶۷,۰۸۴ ۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۷۸۱۹ ۷۶۶۴ ۷۷۳۴ ۸ (۰.۱۰%) ۷۶۶۴ -۶۲ (-۰.۸۰%)
  ح . سیمان‌ شرق‌ ۶۶۳,۶۷۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ۳ ۳ ۰ (۰.۰۰%) ۳ ۰ (۰.۰۰%)
  داده‌پردازی‌ایران‌ ۶۶۰,۸۸۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۹۵ ۲۲۰۶ ۲۲۷۱ ۳۳ (۱.۴۷%) ۲۲۸۴ ۴۶ (۲.۰۶%)
  بانک پاسارگاد ۶,۵۴۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳۰ ۱۱۹۳ ۱۲۰۸ ۷ (۰.۵۸%) ۱۲۲۱ ۲۰ (۱.۶۷%)
  دارویی‌ لقمان‌ ۶۳,۸۹۳ ۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۸۵ ۳۱۶۵ -۲۱ (-۰.۶۶%) ۳۰۸۵ -۱۰۱ (-۳.۱۷%)
  مخابرات ایران ۶,۳۷۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰۲ ۲۷۴۱ ۲۷۷۴ -۹۹ (-۳.۴۵%) ۲۷۶۰ -۱۱۳ (-۳.۹۳%)
  کاشی‌ نیلو ۶۳۲,۵۰۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۶۹ ۱۸۶۱ ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%) ۱۸۶۱ -۹۷ (-۴.۹۵%)
  ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۶۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۲ ۶۰۰ ۶۰۰ -۳۰ (-۴.۷۶%) ۶۰۰ -۳۰ (-۴.۷۶%)
  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۶,۰۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹۸ ۲۶۰۹ ۲۶۶۶ ۷۷ (۲.۹۷%) ۲۶۹۵ ۱۰۶ (۴.۰۹%)
  تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ ۵۹۶,۸۷۲ ۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۸۰ ۹۴۵ ۹۵۷ -۱۰ (-۱.۰۳%) ۹۵۱ -۱۶ (-۱.۶۵%)
  داروسازی‌ امین‌ ۵۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۴۲ ۲۵۰۰ ۲۵۸۹ -۲۲ (-۰.۸۴%) ۲۵۳۸ -۷۳ (-۲.۸۰%)
  فیبر ایران‌ ۵۷,۳۷۵ ۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۷۶۳۶ ۷۶۳۶ ۷۵۷۴ ۳۰۱ (۴.۱۴%) ۷۶۳۶ ۳۶۳ (۴.۹۹%)
  موتوژن‌ ۵,۶۷۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۳۹ ۵۶۰۳ ۵۸۴۱ -۴ (-۰.۰۷%) ۵۶۰۳ -۲۴۲ (-۴.۱۴%)
  سیمان‌ صوفیان‌ ۵,۶۴۷ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴۵۰ ۲۴۴۱ ۲۵۶۶ -۳ (-۰.۱۲%) ۲۴۴۱ -۱۲۸ (-۴.۹۸%)
  معدنی‌ املاح‌ ایران‌ ۵۶۲ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۲۲۶۱ ۱۲۲۷۹ ۱ (۰.۰۱%) ۱۲۵۰۰ ۲۲۲ (۱.۸۱%)
  گروه مپنا (سهامی عام) ۵,۵۷۰,۰۰۰ ۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۱۹ ۹۴۱۹ ۹۴۱۹ ۲۲۹ (۲.۴۹%) ۹۴۱۹ ۲۲۹ (۲.۴۹%)
  پتروشیمی پردیس ۵۵,۵۶۱ ۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۹۲۸۰ ۹۱۵۱ ۹۲۷۰ -۱ (-۰.۰۱%) ۹۱۵۱ -۱۲۰ (-۱.۲۹%)
  گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۲۰ ۲۶۲۰ ۲۶۲۰ ۴۸ (۱.۸۷%) ۲۶۲۰ ۴۸ (۱.۸۷%)
  سیمان کردستان ۵,۵۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۵۵ (۴.۰۹%) ۱۴۰۰ ۵۵ (۴.۰۹%)
  آلومراد ۵۴۲,۷۹۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۴۹ ۲۵۷۹ ۲۵۹۷ -۱۱۷ (-۴.۳۱%) ۲۶۲۰ -۹۴ (-۳.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲۰ ۱۵۲۰ ۱۵۲۰ -۲۸ (-۱.۸۱%) ۱۵۲۰ -۲۸ (-۱.۸۱%)
  صنایع‌شیمیایی‌سینا ۵,۳۷۰ ۷۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۵۴ ۱۴۵۵۰ ۱۳۹۶۰ ۹۹ (۰.۷۱%) ۱۴۵۵۴ ۶۹۳ (۵.۰۰%)
  کارخانجات تولیدی شهید قندی ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸۳ ۲۶۴۳ ۲۸۰۳ ۳۳ (۱.۱۹%) ۲۸۴۰ ۷۰ (۲.۵۳%)
  کابل‌ البرز ۵۲,۸۶۹ ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶۷۰ ۲۵۱۲ ۲۵۹۵ ۱۴ (۰.۵۴%) ۲۶۷۰ ۸۹ (۳.۴۵%)
  ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ ۵۱۶,۴۶۶ ۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۷۷ ۱۴۱۱ ۱۴۳۴ -۳۸ (-۲.۵۸%) ۱۴۴۴ -۲۸ (-۱.۹۰%)
  بانک‌اقتصادنوین‌ ۵۰۸,۷۹۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵۰ ۲۴۲۱ ۲۴۸۱ ۱ (۰.۰۴%) ۲۴۸۲ ۲ (۰.۰۸%)
  سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ -۶۱ (-۴.۴۸%) ۱۳۰۰ -۶۱ (-۴.۴۸%)
  مخابرات ایران ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ ۲۸۲۰ -۴۷ (-۱.۶۴%) ۲۸۲۰ -۴۷ (-۱.۶۴%)
  صنایع سیمان دشتستان ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶۰ ۳۱۶۰ ۳۱۶۰ ۱۳۳ (۴.۳۹%) ۳۱۶۰ ۱۳۳ (۴.۳۹%)
  سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ ۵۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸۴ ۱۱۸۴ ۱۱۸۴ -۱ (-۰.۰۸%) ۱۱۸۴ -۱ (-۰.۰۸%)
  بهنوش‌ ایران‌ ۴۹,۷۷۶ ۳۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۶۲۴۵ ۶۲۴۵ ۶۱۰۲ ۱۵۴ (۲.۵۹%) ۶۲۴۵ ۲۹۷ (۴.۹۹%)
  بانک صادرات ایران ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ -۱۶ (-۱.۵۰%) ۱۰۵۰ -۱۶ (-۱.۵۰%)
  سازه‌ پویش‌ ۴,۸۵۲ ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶۶۸۲ ۲۶۶۸۲ ۲۵۵۶۶ ۱۵۴ (۰.۶۱%) ۲۶۶۸۲ ۱۲۷۰ (۵.۰۰%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۴۷,۲۸۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳ ۲۵۹ ۲۷۲ ۲۳ (۹.۲۴%) ۲۷۳ ۲۴ (۹.۶۴%)
  گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ ۴۷,۱۹۴ ۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۴۸ ۲۴۰۰ ۲۴۴۴ -۶ (-۰.۲۴%) ۲۴۴۸ -۲ (-۰.۰۸%)
  گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۱۹ ۱۸۲۱ ۱۸۵۶ -۳۴ (-۱.۸۰%) ۱۸۶۰ -۳۰ (-۱.۵۹%)
  توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ ۴۶۷,۵۹۸ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۴۰ ۲۵۳۵ ۲۵۳۵ ۰ (۰.۰۰%) ۲۵۳۵ ۰ (۰.۰۰%)
  پالایش نفت تبریز ۴۶۶,۷۳۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۰۰ ۴۹۸۹ ۵۰۹۲ ۱۳ (۰.۲۶%) ۵۲۰۰ ۱۲۱ (۲.۳۸%)
  سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ۴۶۵,۳۰۱ ۵۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۲۸ ۱۱۸۶ ۱۲۰۵ -۴ (-۰.۳۳%) ۱۲۲۸
  ح . سیمان‌سپاهان‌ ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷ ۴۶۷ ۴۷۸ ۴ (۰.۸۴%) ۴۷۶ ۲ (۰.۴۲%)
  کمباین‌ سازی‌ ایران‌ ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۳ ۸۵۲ ۸۷۲ ۵ (۰.۵۸%) ۸۶۲ -۵ (-۰.۵۸%)
  سیمان خوزستان ۴۳,۸۹۹ ۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۱ ۳۱۶۶ ۱ (۰.۰۳%) ۳۲۰۰ ۳۵ (۱.۱۱%)
  حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام ۴۳,۵۲۰ ۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۱۱ ۳۳۶۷ -۱۳ (-۰.۳۸%) ۳۳۱۱ -۶۹ (-۲.۰۴%)
  خدمات‌انفورماتیک‌ ۴۳,۰۵۱ ۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹۲۹۵ ۱۸۸۰۷ ۱۹۱۱۵ ۰ (۰.۰۰%) ۱۹۲۹۵
  ایران‌دارو ۴۲۷ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲۹۶ ۵۲۵۳ ۵۲۵۳ ۰ (۰.۰۰%) ۵۲۵۳ ۰ (۰.۰۰%)
  کارتن‌ ایران‌ ۴۲۰,۲۵۵ ۹۹۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳۷۳ ۲۳۶۹ ۲۳۷۲ ۱۱۲ (۴.۹۶%) ۲۳۷۳ ۱۱۳ (۵.۰۰%)
  ایران‌ ترانسفو ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸۴ ۱۳۰۰۱ ۱۳۶۹۶ ۳۷۷ (۲.۸۳%) ۱۳۹۸۴ ۶۶۵ (۴.۹۹%)
  تایدواترخاورمیانه ۴۰۴,۰۷۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۳۲ ۳۶۱۱ ۳۶۵۴ ۱۶ (۰.۴۴%) ۳۶۳۰ -۸ (-۰.۲۲%)
  سیمان فارس و خوزستان ۴۰۲,۱۸۲ ۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۲۳ ۱۹۹۰ ۵۴ (۲.۷۹%) ۱۹۹۷ ۶۱ (۳.۱۵%)
  توریستی ورفاهی آبادگران ایران ۴۰۱,۷۶۵ ۷۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۳۰ ۱۷۷۰ ۱۷۹۷ ۲۹ (۱.۶۴%) ۱۷۹۷ ۲۹ (۱.۶۴%)
  لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ ۴۰,۰۱۸ ۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹۵۰ ۴۷۰۲ ۴۷۸۵ ۴۷ (۰.۹۹%) ۴۸۰۰ ۶۲ (۱.۳۱%)
  س. صنایع‌شیمیایی‌ایران ۳۹۴,۵۱۹ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۹۰ ۳۹۰۰ ۳۹۸۰ -۸ (-۰.۲۰%) ۳۹۹۰
  پتروشیمی جم ۳۹,۱۳۵ ۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ۹۶۰۰ ۹۴۹۹ ۹۷۱۸ -۶ (-۰.۰۶%) ۹۵۰۰ -۲۲۴ (-۲.۳۰%)
  توسعه‌شهری‌توس‌گستر ۳۸,۱۶۰ ۷۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ۲۰۸۸ -۱۵ (-۰.۷۱%) ۱۹۹۸ -۱۰۵ (-۴.۹۹%)
  داروسازی‌ سینا ۳,۸۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰۰۲ ۲۵۰۰۰ ۲۵۹۲۳ -۴۶ (-۰.۱۸%) ۲۵۰۰۱ -۹۶۸ (-۳.۷۳%)
  کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ ۳۶۳,۸۰۷ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷۶ ۵۸۴۰ ۵۸۹۷ -۲۱ (-۰.۳۵%) ۵۸۷۵ -۴۳ (-۰.۷۳%)
  قند مرودشت‌ ۳۶,۰۲۵ ۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۱۵ ۲۸۶۵ -۶ (-۰.۲۱%) ۲۹۰۰
  شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ ۳۵۷,۱۹۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۹۹ ۵۶۲۹ ۵۷۴۵ -۱۸۰ (-۳.۰۴%) ۵۶۷۳ -۲۵۲ (-۴.۲۵%)
  پالایش نفت اصفهان ۳۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۶۱ ۳۲۹۷ ۳۳۶۹ ۷۲ (۲.۱۸%) ۳۴۶۱ ۱۶۴ (۴.۹۷%)
  گلتاش‌ ۳۵,۳۹۵ ۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲۶۷۰ ۱۲۲۲۰ ۱۲۳۳۳ ۲۰۵ (۱.۶۹%) ۱۲۶۰۱ ۴۷۳ (۳.۹۰%)
  لیزینگ‌ایران‌ ۳۵۲,۷۸۳ ۵۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۲۸ ۱۶۳۱ ۱۶۸۸ ۴۲ (۲.۵۵%) ۱۷۰۰ ۵۴ (۳.۲۸%)
  شهد ۳۵,۲۳۷ ۱۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳۶۰ ۳۲۹۰ ۳۳۵۵ -۱۲ (-۰.۳۶%) ۳۳۰۰ -۶۷ (-۱.۹۹%)
  پارس‌ دارو ۳۵,۰۶۷ ۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰۰۰ ۱۵۳۲۸ ۱۵۴۱۵ ۱۸ (۰.۱۲%) ۱۵۳۴۱ -۵۶ (-۰.۳۶%)
  نیروکلر ۳۴,۷۵۵ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲۴ ۲۷۴۷ ۲۸۲۱ -۸ (-۰.۲۸%) ۲۸۹۰
  ح . رادیاتور ایران‌ ۳,۴۶۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴۶ ۱۸۵۰ ۲۱۲۵ ۸۳ (۴.۰۶%) ۲۲۴۶ ۲۰۴ (۹.۹۹%)
  سایپاشیشه‌ ۳۴۱,۵۱۹ ۸۸۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶۳۰ ۲۵۰۰ ۲۵۸۵ ۱۴ (۰.۵۴%) ۲۵۰۰ -۷۱ (-۲.۷۶%)
  بانک خاورمیانه ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۰۳ ۳۲۰۳ ۳۲۰۳ ۰ (۰.۰۰%) ۳۲۰۳ ۰ (۰.۰۰%)
  ایران‌یاساتایرورابر ۳۳۶,۶۶۷ ۶۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۲۰ ۱۹۵۰ ۱۹۷۱ ۲۹ (۱.۴۹%) ۱۹۵۹ ۱۷ (۰.۸۸%)
  سیمان‌هرمزگان‌ ۳۳,۵۰۰ ۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰ ۴۶۸۸ ۴۳۳۷ ۴۵۱۰ -۲۴ (-۰.۵۳%) ۴۳۷۵ -۱۵۹ (-۳.۵۱%)
  شهد ایران‌ ۳۳,۱۴۶ ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۹ ۲۲۳۹ ۲۱۴۷ ۱۴ (۰.۶۶%) ۲۲۳۹ ۱۰۶ (۴.۹۷%)
  صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ ۳۲۶,۲۹۵ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۲۰ ۳۲۰۰ ۳۲۶۴ ۹۶ (۳.۰۳%) ۳۲۴۳ ۷۵ (۲.۳۷%)
  ایران‌ خودرودیزل‌ ۳۲,۵۹۰,۰۰۰ ۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۶ ۱۳۴۱ ۱۳۷۵ ۵۵ (۴.۱۷%) ۱۳۸۶ ۶۶ (۵.۰۰%)
  سیمان‌ شمال‌ ۳۲۳,۹۱۰ ۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۸ ۱۹۱۰ ۱۹۵۲ -۵ (-۰.۲۶%) ۱۹۹۲
  توسعه معدنی و صنعتی صبانور ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸۸ ۲۶۴۱ ۲۷۰۸ -۷۱ (-۲.۵۵%) ۲۷۴۰ -۳۹ (-۱.۴۰%)
  داروسازی‌ ابوریحان‌ ۳۲۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۳۱۵۰ ۱۲۷۷۱ ۲ (۰.۰۲%) ۱۳۱۵۰ ۳۸۱ (۲.۹۸%)
  سیمان‌ شرق‌ ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲۸ ۱۲۷۰ ۱۳۰۴ ۱۶ (۱.۲۴%) ۱۲۸۵ -۳ (-۰.۲۳%)
  پالایش نفت اصفهان ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸۵ ۲۹۰۰ ۳۰۰۳ ۲۰ (۰.۶۷%) ۳۰۸۰ ۹۷ (۳.۲۵%)
  تکنوتار ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۰۰ ۱۸۱۸ ۱۸۲۷ -۸۶ (-۴.۵۰%) ۱۸۲۱ -۹۲ (-۴.۸۱%)
  کیمیدارو ۳۰,۹۹۰ ۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۸۰ ۶۸۰۷ ۶۹۹۱ -۳۰ (-۰.۴۳%) ۷۰۸۰
  فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ ۳,۰۹۸ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲۲۷۲ ۱۱۷۰۵ ۱۱۷۰۹ ۲۱ (۰.۱۸%) ۱۲۲۶۲ ۵۷۴ (۴.۹۱%)
  سایپا ۳۰,۹۳۰,۰۰۰ ۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸۳ ۱۴۶۱ ۱۴۸۱ ۶۸ (۴.۸۱%) ۱۴۸۳ ۷۰ (۴.۹۵%)
  بیمه البرز ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶۰ ۱۲۲۰ ۱۲۴۷ ۴۷ (۳.۹۲%) ۱۲۶۰ ۶۰ (۵.۰۰%)
  درخشان‌ تهران‌ ۳۰,۷۵۴ ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۰ ۱۹۰۰ ۱۹۸۳ -۵ (-۰.۲۵%) ۲۰۱۰
  سالمین‌ ۳,۰۷۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۸۱ ۱۹۴۱ ۲۰۴۲ -۱ (-۰.۰۵%) ۱۹۸۱ -۶۲ (-۳.۰۳%)
  بانک‌پارسیان‌ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۶ ۱۳۱۵ ۱۳۲۴ ۱۵ (۱.۱۵%) ۱۳۵۱ ۴۲ (۳.۲۱%)
  پتروشیمی پردیس ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰۰ ۹۷۰۰ ۹۷۰۰ ۵۲ (۰.۵۴%) ۹۷۰۰ ۵۲ (۰.۵۴%)
  بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ ۳,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۱۰۸ ۲۱۰۸ ۲۰۰۹ ۱ (۰.۰۵%) ۲۱۰۸ ۱۰۰ (۴.۹۸%)
  سیمان‌ کرمان‌ ۲۹۹,۶۶۹ ۹۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳۲۵۲ ۳۱۸۰ ۳۲۳۵ ۱۹ (۰.۵۹%) ۳۲۵۰ ۳۴ (۱.۰۶%)
  سرمایه گذاری پردیس ۲۹۴,۱۰۲ ۲۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ۹۶۸ ۹۴۵ ۹۶۲ -۱۱ (-۱.۱۳%) ۹۶۱ -۱۲ (-۱.۲۳%)
  توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶۷ ۱۳۶۷ ۱۳۶۷ ۶۵ (۴.۹۹%) ۱۳۶۷ ۶۵ (۴.۹۹%)
  داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ ۲۹,۱۲۳ ۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۵۴۰ ۱۲۱۲۶ ۱۲۲۰۳ ۳۹ (۰.۳۲%) ۱۲۵۰۰ ۳۳۶ (۲.۷۶%)
  کویر تایر ۲,۹۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۳۹۰ ۳۲۴۰ ۳۳۷۴ ۰ (۰.۰۰%) ۳۳۷۵
  سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴۹ ۱۵۸۷ ۱۶۲۰ ۴۷ (۲.۹۹%) ۱۵۹۳ ۲۰ (۱.۲۷%)
  سیمان‌غرب‌ ۲۷,۹۷۲ ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ ۳۲۵۰ ۳۱۱۹ ۳۱۳۸ ۱ (۰.۰۳%) ۳۱۲۰ -۱۷ (-۰.۵۴%)
  شیشه‌ و گاز ۲۷۷,۷۵۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۷۲ ۳۸۲۲ ۳۹۲۳ -۱۰۰ (-۲.۴۹%) ۳۹۷۳ -۵۰ (-۱.۲۴%)
  صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%) ۹۲۰۰ ۴۶ (۰.۵۰%)
  تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ ۲۶۷,۸۸۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۹۰ ۴۲۸۳ ۴۳۱۳ -۲۳ (-۰.۵۳%) ۴۳۰۰ -۳۶ (-۰.۸۳%)
  نفت‌ بهران‌ ۲,۶۷۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱۳ ۸۲۱۳ ۸۲۱۳ ۰ (۰.۰۰%) ۸۲۱۳ ۰ (۰.۰۰%)
  کربن‌ ایران‌ ۲۶۶,۸۱۷ ۸۹۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۱۴ ۳۳۴۴ -۳۰ (-۰.۸۹%) ۳۳۴۱ -۳۳ (-۰.۹۸%)
  کاشی‌ الوند ۲۶,۶۲۴ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۹۵ ۱۵۶۹ ۱۵۶۲ ۳ (۰.۱۹%) ۱۵۸۹ ۳۰ (۱.۹۲%)
  فولاد خراسان ۲۶۶,۰۶۷ ۹۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵۵۰ ۳۵۲۴ ۳۶۸۷ -۲۲ (-۰.۵۹%) ۳۵۲۴ -۱۸۵ (-۴.۹۹%)
  سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ ۲۶۵,۹۳۶ ۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴۲۹ ۳۳۵۰ ۳۳۷۲ ۴ (۰.۱۲%) ۳۳۶۵ -۳ (-۰.۰۹%)
  پتروشیمی شازند ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۵۰ ۳۸۹۰ ۳۹۱۱ ۸۵ (۲.۲۲%) ۳۹۲۰ ۹۴ (۲.۴۶%)
  قنداصفهان‌ ۲۵۹,۷۲۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰۰ ۴۷۸۶ ۴۸۱۰ -۲۰۶ (-۴.۱۱%) ۴۸۰۰ -۲۱۶ (-۴.۳۱%)
  سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ ۲۵,۸۶۵ ۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴۶۰۰ ۴۵۶۹ ۴۵۷۸ ۰ (۰.۰۰%) ۴۶۰۰
  معدنی‌وصنعتی‌چادرملو ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴۹ ۲۱۱۱ ۲۱۷۷ -۱۰ (-۰.۴۶%) ۲۲۱۰
  سایپاآذین‌ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳۱ ۲۰۳۴ ۲۱۰۷ ۷۴ (۳.۶۴%) ۲۱۰۰ ۶۷ (۳.۳۰%)
  بیمه آسیا ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۲ ۱۴۸۰ ۱۵۰۱ ۷۰ (۴.۸۹%) ۱۵۰۲ ۷۱ (۴.۹۶%)
  داروسازی‌زهراوی‌ ۲,۴۶۸ ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۴۳۵۸ -۱۴ (-۰.۰۶%) ۲۴۰۰۰ -۳۷۲ (-۱.۵۳%)
  کشت‌وصنعت‌پیاذر ۲۴۵,۶۶۴ ۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲۴۷۱ ۲۴۴۰ ۲۴۵۱ -۲۸ (-۱.۱۳%) ۲۴۷۰ -۹ (-۰.۳۶%)
  گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ ۲۴,۳۹۷ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸۹ ۶۸۲۲ ۷۰۹۹ -۸۲ (-۱.۱۴%) ۶۸۲۲ -۳۵۹ (-۵.۰۰%)
  سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ ۲۴,۱۴۰,۰۰۰ ۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۶۳ ۲۴۶۵ ۲۵۵۴ ۱۱۳ (۴.۶۳%) ۲۵۶۳ ۱۲۲ (۵.۰۰%)
  ایران‌ خودرو ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ ۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱۳ ۳۲۷۰ ۳۳۸۶ ۱۳۵ (۴.۱۵%) ۳۴۱۳ ۱۶۲ (۴.۹۸%)
  نیرو محرکه‌ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵۱ ۲۵۵۷ ۲۶۴۷ ۱۲۲ (۴.۸۳%) ۲۶۵۱ ۱۲۶ (۴.۹۹%)
  قند شیرین‌ خراسان‌ ۲,۳۱۰,۰۰۰ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳۴۷ ۱۱۳۴۷ ۱۱۳۴۷ ۲۴۴ (۲.۲۰%) ۱۱۳۴۷ ۲۴۴ (۲.۲۰%)
  نفت‌ پارس‌ ۲۲۹,۵۸۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۶۰ ۶۲۶۵ ۶۴۳۲ -۱۵۵ (-۲.۳۵%) ۶۳۰۰ -۲۸۷ (-۴.۳۶%)
  تجارت الکترونیک پارسیان ۲۲۸,۲۶۷ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷۹ ۴۹۸۵ ۴۹۸۷ ۵ (۰.۱۰%) ۴۹۸۵ ۳ (۰.۰۶%)
  نفت‌ بهران‌ ۲۲۷,۸۶۶ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۹۰ ۱۰۰۵۰ ۱۰۱۰۲ ۴ (۰.۰۴%) ۱۰۱۴۰ ۴۲ (۰.۴۲%)
  سیمان‌ ایلام‌ ۲,۲۵۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۷۸۸ ۴۷۸۸ ۵۰۳۷ -۳ (-۰.۰۶%) ۴۷۸۸ -۲۵۲ (-۵.۰۰%)
  ایران‌ارقام‌ ۲۲۴,۶۷۵ ۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۱۰ ۲۸۰۰ ۲۸۵۹ -۱۲ (-۰.۴۲%) ۲۸۳۷ -۳۴ (-۱.۱۸%)
  سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ ۲۲۴,۲۷۲ ۴۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۵۵ ۱۷۸۲ ۱۸۰۰ ۳ (۰.۱۷%) ۱۸۵۵ ۵۸ (۳.۲۳%)
  داروسازی زاگرس فارمد پارس ۲۲,۳۰۰ ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۴۵۰ ۵۴۲۸ ۵۳۸۹ ۱۶ (۰.۳۰%) ۵۴۵۰ ۷۷ (۱.۴۳%)
  بانک صادرات ایران ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲۶ ۱۰۲۶ ۱۰۲۶ -۹۸ (-۸.۷۲%) ۱۰۲۶ -۹۸ (-۸.۷۲%)
  گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ ۲۲,۰۳۸ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵۷ ۲۸۵۷ ۲۹۹۴ -۱۳ (-۰.۴۳%) ۲۸۵۷ -۱۵۰ (-۴.۹۹%)
  پالایش نفت تبریز ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲۱ ۳۴۲۱ ۳۴۲۱ ۱۶۲ (۴.۹۷%) ۳۴۲۱ ۱۶۲ (۴.۹۷%)
  صنایع‌جوشکاب‌یزد ۲,۲۰۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱۱۰۸ ۱۰۹۹۹ ۱۰۸۲۹ ۹ (۰.۰۸%) ۱۱۰۰۰ ۱۸۰ (۱.۶۶%)
  کارخانجات‌داروپخش‌ ۲۱,۶۰۵ ۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ۷۷۷۵ ۷۴۳۰ ۷۵۳۷ -۱۲ (-۰.۱۶%) ۷۴۴۵ -۱۰۴ (-۱.۳۸%)
  کمک‌فنرایندامین‌ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱۰ ۱۰۵۰ ۱۱۰۴ ۴۶ (۴.۳۵%) ۱۱۱۰ ۵۲ (۴.۹۱%)
  پارس‌سویچ‌ ۲,۱۵۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۷۳۵۰ ۶۸۰۰ ۷۱۰۸ -۶ (-۰.۰۸%) ۷۳۵۰
  سیمان‌سپاهان‌ ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷۳ ۱۲۹۱ ۱۳۶۴ ۵۶ (۴.۲۸%) ۱۳۷۳ ۶۵ (۴.۹۷%)
  گلوکوزان‌ ۲۱۴ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۷۸۴۶ ۳۷۸۴۶ ۳۶۰۵۷ ۱۳ (۰.۰۴%) ۳۷۸۴۶ ۱۸۰۲ (۵.۰۰%)
  سیمان‌خاش‌ ۲,۱۲۵ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸۷۵۰ ۸۷۵۰ ۹۰۲۹ -۱۱ (-۰.۱۲%) ۸۷۵۰ -۲۹۰ (-۳.۲۱%)
  سرمایه گذاری دارویی تامین ۲۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۳۱ ۶۸۸۷ ۷۰۱۸ ۱۳۱ (۱.۹۰%) ۷۲۳۱ ۳۴۴ (۴.۹۹%)
  تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ ۲۰۹,۳۲۸ ۴۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹۸۲ ۱۸۲۱ ۱۹۵۸ ۷۰ (۳.۷۱%) ۱۹۸۲ ۹۴ (۴.۹۸%)
  سرمایه گذاری اعتبار ایران ۲۰۷,۸۲۳ ۴۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۸۳ ۸۷ (۴.۱۵%) ۲۲۰۰ ۱۰۴ (۴.۹۶%)
  س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۹۰ ۲۴۹۰ ۲۴۹۰ -۲۷ (-۱.۰۷%) ۲۴۹۰ -۲۷ (-۱.۰۷%)
  پاکسان‌ ۲۰۶,۵۶۳ ۷۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۰۰ ۳۵۶۶ ۳۶۰۹ -۸۸ (-۲.۳۸%) ۳۶۱۰ -۸۷ (-۲.۳۵%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۱ ۷۰۰ ۷۱۹ ۴ (۰.۵۶%) ۷۰۰ -۱۵ (-۲.۱۰%)
  معدنی و صنعتی گل گهر ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۴۹ ۲۴۶۸ ۲۴۸۷ -۱۱۰ (-۴.۲۴%) ۲۵۴۰ -۵۷ (-۲.۱۹%)
  سایپا دیزل‌ ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲۰ ۱۶۴۱ ۱۷۱۵ ۷۶ (۴.۶۴%) ۱۷۲۰ ۸۱ (۴.۹۴%)
  البرزدارو ۲۰,۱۰۲ ۳۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۵۴۴ ۱۵۰۰۲ ۱۴۹۷۷ ۲۱ (۰.۱۴%) ۱۵۱۰۰ ۱۴۴ (۰.۹۶%)
  سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶۹ ۲۳۶۹ ۲۳۶۹ ۰ (۰.۰۰%) ۲۳۶۹ ۰ (۰.۰۰%)
  صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۹۰ ۵۸۹۰ ۵۸۹۰ ۲۸۰ (۴.۹۹%) ۵۸۹۰ ۲۸۰ (۴.۹۹%)
  قند شیرین‌ خراسان‌ ۲۰,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۸۰۰ ۱۲۸۹۰ -۹۸ (-۰.۷۵%) ۱۲۸۰۰ -۱۸۸ (-۱.۴۵%)
  تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ ۲,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵۰۰ ۱۸۴۵۰ ۱۸۴۹۵ ۰ (۰.۰۰%) ۱۸۵۰۰
  ح . ایران‌ خودرو ۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ ۴۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳۱ ۲۱۵۰ ۲۱۹۳ -۲۳ (-۱.۰۴%) ۲۲۰۴ -۱۲ (-۰.۵۴%)
  بانک‌ کارآفرین‌ ۱۹۶,۲۲۹ ۵۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۳۶ ۲۸۱۵ ۲۸۲۳ ۰ (۰.۰۰%) ۲۸۳۶
  قند ثابت‌ خراسان‌ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۳ ۱۰۹۳ ۱۰۹۳ ۵۲ (۵.۰۰%) ۱۰۹۳ ۵۲ (۵.۰۰%)
  پتروشیمی مبین ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۹۰ ۴۲۷۰ ۴۳۳۷ ۶۱ (۱.۴۳%) ۴۳۴۰ ۶۴ (۱.۵۰%)
  فنرسازی‌زر ۱۹۴,۶۵۱ ۲۹۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۵ ۱۵۰۰ ۱۴۷۴ ۴۰ (۲.۷۹%) ۱۵۰۵ ۷۱ (۴.۹۵%)
  ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۸ ۶۷۱ ۶۸۴ -۶۱ (-۸.۱۹%) ۶۷۱ -۷۴ (-۹.۹۳%)
  لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵۰ ۱۳۸۹ ۱۴۲۱ ۲۴ (۱.۷۲%) ۱۴۱۹ ۲۲ (۱.۵۷%)
  گروه‌بهمن‌ ۱۸,۳۲۰,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵۰ ۲۳۳۷ ۲۳۶۰ -۴۲ (-۱.۷۵%) ۲۳۷۰ -۳۲ (-۱.۳۳%)
  صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۱۸۲,۵۹۴ ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۲۹ ۵۴۱۳ ۵۵۷۰ -۱۷ (-۰.۳۰%) ۵۴۳۸ -۱۴۹ (-۲.۶۷%)
  نوردوقطعات‌ فولادی‌ ۱,۸۱۳ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۵۰ ۳۶۰۰ ۳۶۶۷ -۱ (-۰.۰۳%) ۳۶۰۰ -۶۸ (-۱.۸۵%)
  قند لرستان‌ ۱۸۰,۷۹۱ ۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹۷۰ ۲۸۰۰ ۲۹۲۶ ۷۴ (۲.۵۹%) ۲۹۰۰ ۴۸ (۱.۶۸%)
  پتروشیمی‌شیراز ۱۷۹,۷۶۶ ۵۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸۷۵ ۲۷۷۱ ۲۸۵۲ -۴ (-۰.۱۴%) ۲۸۰۰ -۵۶ (-۱.۹۶%)
  پارس‌ خزر ۱۷۸,۳۷۹ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲۵۰ ۱۰۶۳۰ ۱۰۸۱۲ -۳۶۴ (-۳.۲۶%) ۱۰۷۵۴ -۴۲۲ (-۳.۷۸%)
  صنعتی‌ بهشهر ۱۷۷,۹۹۹ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۳۹ ۷۶۰۲ ۷۶۴۴ ۴۱ (۰.۵۴%) ۷۷۳۹ ۱۳۶ (۱.۷۹%)
  بانک خاورمیانه ۱۷۷,۴۱۴ ۵۳۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۷۰ ۲۹۵۰ ۳۰۴۰ ۰ (۰.۰۰%) ۳۰۷۰
  سیمان‌ قائن‌ ۱,۷۶۲ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۱۴۴ ۱۱۸۲۴ ۱۲۴۲۲ -۱۹ (-۰.۱۵%) ۱۲۱۴۴ -۲۹۷ (-۲.۳۹%)
  سرما آفرین‌ ۱۷۵,۷۲۰ ۳۵۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۸۰ ۱۹۳۴ ۲۰۰۹ ۲ (۰.۱۰%) ۲۰۱۰ ۳ (۰.۱۵%)
  نوش‌ مازندران‌ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰۶ ۴۰۰۶ ۴۰۰۶ ۰ (۰.۰۰%) ۴۰۰۶ ۰ (۰.۰۰%)
  ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵۶ ۲۴۶۰ ۲۵۴۹ ۱۱۴ (۴.۶۸%) ۲۵۵۶ ۱۲۱ (۴.۹۷%)
  ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷۱ ۱۵۸۶ ۱۶۰۷ -۴۲ (-۲.۵۵%) ۱۵۹۲ -۵۷ (-۳.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۳۸ ۱۳۷۱ ۱۳۸۴ -۲۵ (-۱.۷۷%) ۱۳۸۹ -۲۰ (-۱.۴۲%)
  توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ ۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷۸ ۱۴۲۵ ۱۴۴۶ -۵۴ (-۳.۶۰%) ۱۴۶۹ -۳۱ (-۲.۰۷%)
  بیمه ما ۱۷۳,۵۸۶ ۴۳۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۱ ۲۴۸۹ ۱۹ (۰.۷۷%) ۲۵۱۰ ۴۰ (۱.۶۲%)
  پتروشیمی‌ آبادان‌ ۱۷۲,۰۷۶ ۳۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲۷۴ ۲۲۱۲ ۲۲۲۸ -۲ (-۰.۰۹%) ۲۲۲۰ -۱۰ (-۰.۴۵%)
  رادیاتور ایران‌ ۱۷۰,۴۷۴ ۶۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶۲۵ ۳۵۶۹ ۳۶۱۵ ۱۶۲ (۴.۶۹%) ۳۶۲۴ ۱۷۱ (۴.۹۵%)
  گروه‌ صنعتی‌ بارز ۱۶۶,۴۳۵ ۶۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹۷۷ ۳۷۵۰ ۳۸۹۰ -۳۵ (-۰.۸۹%) ۳۷۵۷ -۱۶۸ (-۴.۲۸%)
  لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸۰ ۲۷۱۰ ۲۷۹۲ -۴ (-۰.۱۴%) ۲۷۴۰ -۵۶ (-۲.۰۰%)
  لیزینگ‌خودروغدیر ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴۰ ۲۳۷۰ ۲۳۹۴ ۳۴ (۱.۴۴%) ۲۳۷۴ ۱۴ (۰.۵۹%)
  پارس‌ خودرو ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱۱ ۱۵۵۰ ۱۶۰۰ ۶۵ (۴.۲۳%) ۱۶۱۱ ۷۶ (۴.۹۵%)
  ح . نیروکلر ۱۶۰,۹۵۸ ۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸۴۱ ۱۷۵۲ ۱۸۲۳ ۶۵ (۳.۷۰%) ۱۷۶۲ ۴ (۰.۲۳%)
  ح . لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ ۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵ ۳۸۱ ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%) ۳۸۱ -۴۲ (-۹.۹۳%)
  س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸۰ ۲۳۵۰ ۲۳۷۶ -۱۲ (-۰.۵۰%) ۲۳۵۹ -۲۹ (-۱.۲۱%)
  بیمه ملت ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۳۴ ۱۳۳۸ ۱۳۶۹ -۳۹ (-۲.۷۷%) ۱۳۶۴ -۴۴ (-۳.۱۲%)
  کنتورسازی‌ایران‌ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۹۹۹ ۶۸۶۳۰ ۶۸۹۸۲ -۳۲۶۰ (-۴.۵۱%) ۶۹۶۹۹ -۲۵۴۳ (-۳.۵۲%)
  ح. گسترش نفت و گاز پارسیان ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۲۰ ۱۴۹۹ ۱۵۴۳ -۷۳ (-۴.۵۲%) ۱۵۳۵ -۸۱ (-۵.۰۱%)
  داروپخش‌ (هلدینگ‌ ۱۵,۰۰۰ ۲۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹۳۷۱ ۱۹۳۷۱ ۱۹۳۷۱ ۰ (۰.۰۰%) ۱۹۳۷۱ ۰ (۰.۰۰%)
  نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴۰ ۲۱۴۰ ۲۱۹۵ -۵ (-۰.۲۳%) ۲۱۸۰ -۲۰ (-۰.۹۱%)
  سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان ۱۴۸,۶۹۳ ۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۰ ۱۰۱۲ ۱۰۴۵ -۲ (-۰.۱۹%) ۱۰۳۰ -۱۷ (-۱.۶۲%)
  شرکت ارتباطات سیار ایران ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴۵۹ ۳۵۰۳۰ ۳۶۱۹۲ ۵۱۸ (۱.۴۵%) ۳۶۴۵۹ ۷۸۵ (۲.۲۰%)
  فولاد مبارکه اصفهان ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴۹ ۱۴۰۳ ۱۴۱۳ -۴۳ (-۲.۹۵%) ۱۴۱۴ -۴۲ (-۲.۸۸%)
  مارگارین‌ ۱۴۶,۲۱۷ ۷۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۸۴۶ ۴۹۰۳ ۳۵ (۰.۷۲%) ۴۸۴۶ -۲۲ (-۰.۴۵%)
  سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹۹ ۲۰۸۰ ۲۱۴۷ ۱۴ (۰.۶۶%) ۲۱۷۱ ۳۸ (۱.۷۸%)
  سیمان‌ دورود ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳۷ ۱۲۹۳ ۱۳۲۹ ۵۵ (۴.۳۲%) ۱۳۳۷ ۶۳ (۴.۹۵%)
  سیمان‌شاهرود ۱۴۴,۰۰۰ ۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱۰۷ ۲۰۳۰ ۲۰۳۶ -۸ (-۰.۳۹%) ۲۰۳۰ -۱۴ (-۰.۶۸%)
  کارخانجات‌ قند قزوین‌ ۱۴۳,۵۳۸ ۴۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱۳۰ ۲۸۷۹ ۳۰۷۰ ۴۰ (۱.۳۲%) ۳۰۷۰ ۴۰ (۱.۳۲%)
  موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ ۱۴۱,۵۷۴ ۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵۸۷ ۲۵۳۰ ۲۵۴۵ ۸۱ (۳.۲۹%) ۲۵۸۷ ۱۲۳ (۴.۹۹%)
  ایرکا پارت صنعت ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹۴ ۲۲۲۱ ۲۳۱۹ -۱۶ (-۰.۶۹%) ۲۲۹۸ -۳۷ (-۱.۵۸%)
  پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۱۴ ۱۳۶۳ ۴۸ (۳.۶۵%) ۱۳۸۰ ۶۵ (۴.۹۴%)
  گسترش نفت و گاز پارسیان ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۹۹ ۲۳۶۶ ۲۳۸۸ -۶ (-۰.۲۵%) ۲۳۷۰ -۲۴ (-۱.۰۰%)
  پشم‌شیشه‌ایران‌ ۱۳,۷۰۴ ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۸۱۳۰ ۸۰۳۵ ۸۰۸۲ ۲ (۰.۰۲%) ۸۱۰۰ ۲۰ (۰.۲۵%)
  قندهکمتان‌ ۱۳,۵۱۰ ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶۹۹ ۲۵۵۱ ۲۶۴۰ ۰ (۰.۰۰%) ۲۶۹۹
  زامیاد ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۱۳۸۰ ۲۷ (۲.۰۰%) ۱۳۸۰ ۲۷ (۲.۰۰%)
  صنایع‌ لاستیکی‌ سهند ۱۳۴,۴۴۶ ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲۵ ۲۶۰۰ ۲۶۴۶ ۲۴ (۰.۹۲%) ۲۶۱۰ -۱۲ (-۰.۴۶%)
  سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶۹ ۲۰۲۸ ۲۰۷۶ -۱۵ (-۰.۷۲%) ۲۰۴۴ -۴۷ (-۲.۲۵%)
  پارس‌ الکتریک‌ ۱۳۲,۸۸۲ ۸۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۶۳۳۰ ۵۸۱۹ ۶۲۶۸ ۲۳۵ (۳.۹۰%) ۶۲۵۰ ۲۱۷ (۳.۶۰%)
  فروسیلیس‌ ایران‌ ۱۳۰,۶۶۹ ۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۱۱ ۱۷۷۵ ۱۸۳۴ -۳۴ (-۱.۸۲%) ۱۷۹۶ -۷۲ (-۳.۸۵%)
  سیمان‌فارس‌ ۱۳۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۳۱۵ ۸۳۱۵ ۸۷۵۱ -۱ (-۰.۰۱%) ۸۳۱۵ -۴۳۷ (-۴.۹۹%)
  معادن‌منگنزایران‌ ۱۲۹,۳۴۶ ۲۸۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲۹۹ ۲۱۱۱ ۲۱۸۹ -۲۸ (-۱.۲۶%) ۲۱۵۸ -۵۹ (-۲.۶۶%)
  بانک تجارت ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۹ ۱۰۵۰ ۱۰۸۱ ۲۵ (۲.۳۷%) ۱۰۹۱ ۳۵ (۳.۳۱%)
  بانک انصار ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۵۰ ۲۵۵۱ ۲۵۸۰ ۲ (۰.۰۸%) ۲۵۹۰ ۱۲ (۰.۴۷%)
  پتروشیمی فناوران ۱,۲۸۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵۷۹۹ ۱۵۳۰۰ ۱۵۳۰۰ ۰ (۰.۰۰%) ۱۵۳۱۰
  پالایش نفت بندرعباس ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ ۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۵۰ ۴۸۲۱ ۵۱۱۸ ۸۲ (۱.۶۳%) ۵۲۴۹ ۲۱۳ (۴.۲۳%)
  سیمان‌ خزر ۱۲,۶۳۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۵۸۴ ۲۵۸۴ ۲۴۶۹ ۸ (۰.۳۳%) ۲۵۸۴ ۱۲۳ (۵.۰۰%)
  سخت‌ آژند ۱۲,۶۱۰ ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۶۶۴ ۵۶۶۳ ۵۹۳۸ -۲۳ (-۰.۳۹%) ۵۶۶۳ -۲۹۸ (-۵.۰۰%)
  صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا ۱۲,۵۳۶ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵۴۸ ۲۴۵۰ ۲۴۴۹ ۲ (۰.۰۸%) ۲۵۲۰ ۷۳ (۲.۹۸%)
  پتروشیمی جم ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲۴ ۹۷۲۴ ۹۷۲۴ ۰ (۰.۰۰%) ۹۷۲۴ ۰ (۰.۰۰%)
  فرآورده‌های‌نسوزآذر ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳۵ ۱۶۰۰ ۱۶۱۶ -۲۹ (-۱.۷۶%) ۱۶۰۰ -۴۵ (-۲.۷۴%)
  ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ ۱۲,۴۹۶ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۶۲۱ -۱۸ (-۱.۱۰%) ۱۶۰۰ -۳۹ (-۲.۳۸%)
  سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۲۳,۷۵۹ ۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶۴۱۴ ۶۱۶۰ ۶۳۵۲ ۰ (۰.۰۰%) ۶۳۵۲ ۰ (۰.۰۰%)
  صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ ۱۲,۱۶۵ ۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۶۹۸ ۱۱۳۵۰ ۱۱۲۷۰ ۶۱ (۰.۵۴%) ۱۱۴۰۰ ۱۹۱ (۱.۷۰%)
  پتروشیمی‌فارابی‌ ۱۱,۷۲۰ ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۸۰ ۴۸۰۲ ۴۹۷۶ -۲۱ (-۰.۴۲%) ۴۸۰۲ -۱۹۵ (-۳.۹۰%)
  تولیدی‌مهرام‌ ۱۱۷ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱۷۳۰ ۱۱۷۳۰ ۱۱۲۹۳ ۱ (۰.۰۱%) ۱۱۷۳۰ ۴۳۸ (۳.۸۸%)
  سیمان آرتا اردبیل ۱۱,۵۶۸ ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۸۳۳ ۱۶۸۳۳ ۱۷۵۳۵ -۱۸۳ (-۱.۰۳%) ۱۶۸۳۳ -۸۸۵ (-۴.۹۹%)
  افست‌ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۳۴ ۵۱۵۰ ۵۳۸۲ ۲۰۶ (۳.۹۸%) ۵۴۳۴ ۲۵۸ (۴.۹۸%)
  صنایع‌ آذرآب‌ ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۰۰ ۵۷۷۰ ۵۹۰۰ -۱۶۱ (-۲.۶۶%) ۵۸۸۹ -۱۷۲ (-۲.۸۴%)
  سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۹۶ ۳۱۵۵ ۳۲۴۵ ۷۸ (۲.۴۶%) ۳۲۹۶ ۱۲۹ (۴.۰۷%)
  ح . ایران‌یاساتایرورابر ۱۱۳,۰۰۳ ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ۷۶۱ ۷۵۹ ۷۵۹ -۸۴ (-۹.۹۶%) ۷۵۹ -۸۴ (-۹.۹۶%)
  صنعتی‌ آما ۱۱۲,۱۸۲ ۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷۹۰ ۳۵۸۰ ۳۶۷۷ -۲۰ (-۰.۵۴%) ۳۶۰۰ -۹۷ (-۲.۶۲%)
  بیمه پارسیان ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۶۲ ۳۴۰۰ ۳۵۲۰ ۱۲۵ (۳.۶۸%) ۳۵۳۷ ۱۴۲ (۴.۱۸%)
  تولیدمحورخودرو ۱۱۱,۵۰۷ ۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۹ ۱۹۳۳ ۳۸ (۲.۰۱%) ۱۹۸۹ ۹۴ (۴.۹۶%)
  بانک تجارت ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰۳ ۱۲۰۳ ۱۲۰۳ -۹۱ (-۷.۰۳%) ۱۲۰۳ -۹۱ (-۷.۰۳%)
  نورد آلومینیوم‌ ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۰۷۶ ۱۰۸۳ -۱۱ (-۱.۰۱%) ۱۰۸۸ -۶ (-۰.۵۵%)
  کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ ۱۰۸,۱۳۵ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۴۲۰ ۲۸۲۰۱ ۳۰۱۸۰ ۱۲۰۸ (۴.۱۷%) ۳۰۴۲۰ ۱۴۴۸ (۵.۰۰%)
  گروه‌صنعتی‌بوتان‌ ۱۰۸,۰۲۴ ۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹۸۹ ۲۸۶۲ ۲۹۳۷ ۲ (۰.۰۷%) ۲۸۶۲ -۷۳ (-۲.۴۹%)
  محورسازان‌ایران‌خودرو ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳۹۹ ۴۱۰۰ ۴۳۶۷ ۱۷۷ (۴.۲۲%) ۴۳۹۹ ۲۰۹ (۴.۹۹%)
  ح . ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۱۰۵۰ ۷۹۲ (۳۰۶.۹۸%) ۱۰۵۰ ۷۹۲ (۳۰۶.۹۸%)
  ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۶ ۲۴۷ ۲۵۳ -۲۰ (-۷.۳۳%) ۲۵۰ -۲۳ (-۸.۴۲%)
  ح . نیرو محرکه‌ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰۶ ۳۰۶ ۳۰۶ ۲۷ (۹.۶۸%) ۳۰۶ ۲۷ (۹.۶۸%)
  بیمه ملت ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ ۱۳۰۳ ۰ (۰.۰۰%) ۱۳۰۳ ۰ (۰.۰۰%)
  لبنیات‌کالبر ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸۰ ۱۵۴۰ ۱۵۶۵ ۳۸ (۲.۴۹%) ۱۵۷۰ ۴۳ (۲.۸۲%)
  سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱۰ ۱۴۳۰ ۱۴۷۲ ۵ (۰.۳۴%) ۱۴۸۰ ۱۳ (۰.۸۹%)
  پتروشیمی‌ خارک‌ ۱۰۰,۸۷۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹۹۰ ۱۱۳۲۰ ۱۱۶۷۰ ۲۲ (۰.۱۹%) ۱۱۹۹۰ ۳۴۲ (۲.۹۴%)
  ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵۹ ۱۱۴۱ ۱۱۹۵ ۲۹ (۲.۴۹%) ۱۲۳۵ ۶۹ (۵.۹۲%)
  سیمان‌ سفید نی‌ریز ۱,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۵۰۰ ۱۶۵۰۰ ۱۷۳۱۶ -۲۹ (-۰.۱۷%) ۱۶۵۰۰ -۸۴۵ (-۴.۸۷%)
  داروسازی‌ فارابی‌ ۱۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۳۷ ۱۳۸۳۷ ۱۴۵۶۴ -۱ (-۰.۰۱%) ۱۳۸۳۷ -۷۲۸ (-۵.۰۰%)
  سپنتا ۱ ۱۳,۶۰۱ ۱۳۶۰۱ ۱۳۶۰۱ ۱۲۹۵۴ ۰ (۰.۰۰%) ۱۳۶۰۱

  شاخص قیمت بورس, شاخص اصلی بورس

  %d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%af
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه